اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب مجله عکاسی

اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب

مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .

مراسم اختتامیه نخستینمراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .
دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالمراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .
ن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .